~All About Nothing~

Home Theme Ask me anything

(via bezdusznosc)

(Źródło: kapsel-od-heinekena, via smutneoczy)

Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter